Ypatingos reikšmės miškai

Ypatingos vertės miškai

   Ypatingos vertės miškams (YVM) priskiriami oficialiai saugomų teritorijų, kertinių miško buveinių ir kitų ypatingą aplinkosauginę, atskirų ekosistemų ar rūšių išlikimui bei egzistavimui, o taip pat socialinę reikšmę turintys miškai. Ūkinė veikla šiuose miškuose vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Parengtame miškotvarkos projekte numatytos priemonės, užtikrinančios atitinkamų aplinkosauginių savybių išsaugojimą, taip pat vykdoma atsakingų urėdijos darbuotojų minėtų objektų stebėsena, renkama informacija.

Ekologiškai vertingiems miško sklypams priskiriami miško paskirties žemėje esantys plotai, turintys didelę vertę biologinės įvairovės išsaugojimui, pagausinimui ir praturtinimui. Tai daugiausia iš miško medynų išsiskiriančios natūralios pelkės ir pelkiniai pušynai, dideliuose miško sklypuose yra svarbios nedidelės miško aikštelės ir laukymės. Aukštapelkiniai pušynai. Svarbu palaikyti natūralią šių medynų raidą jų nenukertant ir nevykdant jokių melioracijos darbų. Natūralios miško pelkės. Tai atviros, medynais neapaugusios pelkės.Šios pelkės neturi būti sausinamos ir nevykdomi želdinimo ar paramos žėlimui darbai. Mažos miško aikštelės, laukymės. Tai nedidelės, iki 0,3 ha dydžio natūraliai susiformavusios aikštelės, retmės ar žuvę medynai. Šios miško teritorijos turi būti paliekamos natūraliai raidai, jų nekertant, neželdant ir nekeičiant hidrologinio režimo. Šlaitų medynai. Tai medynai augantys ant šlaitų, esančių upių, ežerų pakrantėse, arba ant šlaitų, veikiamų dirvožemio erozijos.  Vertingesni yra  šiaurės ekspozicijos šlaituose augantys medynai. Šie plotai paliekami natūraliai raidai ir biologinei įvairovei.

   Miško sklypai su pavieniais ekologiškai vertingais medžiais. Bioįvairovei svarbūs yra seni – antros, trečios kartos miško medžiai, kurių kiekvienas gali būti buveine daugumai retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Tai dažniausiai ąžuolai, uosiai ir kiti ilgaamžiai ir atsparūs vėjams medžiai. Medynuose augantys senmedžiai turi likti nenukirsti ir neišgabenti iki visiško savo sunykimo.

YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI

Eil. Nr.

Ypatingos vertės miškų ir oficialiai saugomų teritorijų pavadinimas (YVM)

Apsaugos tikslas

Saugomo objekto plotas, ha

Aplinkosauginės priemonės pavadi-nimas

1.

Kertinės miško buvei-nės KMB,PKMB

Išskirtose KMB ir PKMB išsaugoti nepažeistus miško plotus, kuriuose galima aptikti nykstančių arba pažeidžiamų retų ir saugotinų buveinių rūšių

234,5

Nevykdoma jokia miškų ūkinė veikla

2.

Ūkinės paskirties miš-ko sklypai, kuriuose miškų urėdo įsakymu uždrausta ūkinė veikla

Sklypai, kurie saugomi dėl retų arba nykstančių ir saugomų buveinių rū-šių arba vertingų kraštovaizdžio elementų.

548,8

Nevykdoma jokia miškų ūkinė veikla

3.

Tilžės geomorfologinis draustinis

Išsaugoti  unikalų limnoglacialinių priekrantinių volų kompleksą.

43,7

Miško ūkinė veikla vykdoma, atsi-žvelgiant į patvirtintus draustinių nuostatus.

4.

Kampuolio hidrografinis draustinis

Išsaugoti  Sėlių aukštumai būdingą raiškios vingiuotos konfigūracijos Kampuolio  bei Ilgio ežerų kompleksą.

Bendras plotas 464,8 ha/valstybinės reikšmės miškai – 5 ha.

Miško ūkinė veikla vykdoma, atsi-žvelgiant į patvirtintus draustinių nuostatus.

5.

Smalvos hidrografinis draustinis

Išsaugoti salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotą Smalvos upelį.

Bendras plotas 546,5 ha/valstybinės reikšmės miškai – 1 ha.

Miško ūkinė veikla vykdoma, atsi-žvelgiant į patvirtintus draustinių nuostatus.

6.

Antazavės šilo BAST

Išsaugoti išskirtas Euro-pos Bendrijos svarbos buveines – žemapelkės su šakotąja ratainyte, vakarų taiga.

Bendras plotas 179 ha/valstybinės reikšmės miškai – 178 ha.

BAST nuostatai, kirtimo taisyklės, saugomų teritorijų nuostatai

7.

Samanių pelkės BAST

Išsaugoti išskirtas Euro-pos Bendrijos svarbos buveines – aktyvios aukštapelkės, tarpinės pelkės ir liūnai, pelkiniai miškai.

Bendras plotas 112 ha/valstybinės reikšmės miškai – 97,5 ha.

BAST nuostatai, kirtimo taisyklės, saugomų teritorijų nuostatai

8.

Velniabalės BAST

Išsaugoti nustatytas Eu-ropos Bendrijos svarbos ežerų, pelkių ir miškų buveines.

Bendras plotas 119 ha/valstybinės reikšmės miškai – 103 ha.

BAST nuostatai, kirtimo taisyklės, saugomų teritorijų nuostatai

9.

Vyko ežero apyežerių BAST

Išsaugoti nustatytas Eu-ropos Bendrijos svarbos buveinę – nekalkingi šaltiniai ir pelkės ir svarbios rūšys: dvilapis purvuolis, pelkinės uolaskėlė.

Bendras plotas 86 ha/valstybinės reikšmės miškai – 30 ha.

BAST nuostatai, kirtimo taisyklės, saugomų teritorijų nuostatai

10.

Ilgašilio BAST

Išsaugoti nustatytas Eu-ropos Bendrijos svarbos buveines – pievų, pelkių, miškų ir svarbios rūšys: dvilapis purvuolis, pelkinės uolaskėlė, plačialapė klumpaitė, plačioji dusia.

Bendras plotas 346 ha/valstybinės reikšmės miškai – 119 ha.

BAST nuostatai, kirtimo taisyklės, saugomų teritorijų nuostatai

YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI – KULTŪRINAI ISTORINIAI OBJEKTAI

Eil.Nr.

Pavadinimas, apibūdinimas

Kvartalo numeris

Sklypo numeris

Pastabos

1.

Antazavės, Šilo mūšio vieta

23

19

Antazavės girininkija .Zarasų sav. 0,5 km į pietus nuo Zalvos upelio; 50 metrų į vakarus nuo Vinčežerio ežero.

2.

Lygumų akmuo su ženklais

9

10

Zarasų girininkija .Zarasų sav. 0,4 km. į šiaurės vakarus nuo Stelmužės ežero.

3.

Lūžų akmuo su plokščiadugniu dubeniu.

60

1

Dusetų girininkija. Zarasų sav. Netoli Antalieptės mstl.

4.

Avinuostos pilkapynas I

41

6,25

Salako girininkija. Zarasų sav. Avinuostos k.

5.

Avinuostos pilkapynas II

40

10

Salako girininkija. Zarasų sav. Avinuostos k.

6.

Čepeliškių pilkapynas I

36

15

Salako girininkija. Zarasų sav. Čepeliškių k.

7.

Čepeliškių pilkapynas II

37

9,10

Salako girininkija. Zarasų sav. Čepeliškių k.

8.

Salako, Kurganų pilkapynas

47

48

28

29

Salako girininkija. Zarasų sav. Salako sen.

9.

Giteniškės pilkapynas

7

3,4

Salako girininkija. Zarasų sav. Salako sen.

10.

Rūsteikių pilkapynas

116

9,10

Salako girininkija. Zarasų sav. Zarasų sen.

11.

Apkartų pilkapynas

9

18

Gražutės girininkija.

12.

Degučių pilkapiai I

79

8

Gražutės girininkija. Zarasų sav. Degučių sen.

13.

Degučių pilkapiai II

77

15

Gražutės girininkija. Zarasų sav. Degučių sen.

14.

Senosios kapinės (I pasaulinio karo vokiečių karių)

89

4

Gražutės girininkija

15.

I pasaulinio karo vokiečių karių kapinės

67

12

Gražutės girininkija

16.

Tilžės akmuo su dubenėliais“Raganos sostas“

14

9

Smalvų girininkija.